กลับหน้าหลัก

 

 

 

  โรงเรียนมีนประสาทวิทยาเป็นโรงเรียนสังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งโดยชาวตลาดมีนบุรีที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2493 มีเนื้อที่
1,830 ตร.ว และได้เปลี่ยนลักษณะการบริหารงานเอกชน เป็นการบริหารโดย
คณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2527 โดยมี
 
 

นายสุธี มีนชัยนันท์
นายสว่าง หลายชูไทย
นางมัณฑริกา วิฑูรชาติ


เป็นผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดการ
เป็นอาจารย์ใหญ่
 
  ปัจจุบันคณะกรรมการมูลนิธิได้แต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้  
 

นายสุธี มีนชัยนันท์
นางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์
นางพัชรา ทิพยทัศน์
(อดีต ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา)

เป็นผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดการ
เป็นผู้อำนวยการ

 


โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เลขที่ 1 ซ. รามคำแหง 207 ถ. รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 10510 โทรศัพท์ 0-2517-6087-8 โทรสาร 0-2916-7957